Jednofazowe transformatory separacyjne typu 2TTS

Przeznaczenie i budowa

Jednofazowe transformatory separacyjne przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych gdy wymagana jest separacja napięciowa. Separacja uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu dwukomorowych karkasów lub ekranu miedzianego między uzwojeniami. Konstrukcja transformatora zapewnia mocowanie przy pomocy przykręcanych do rdzenia kątowników. Transformatory mogą posiadać klika uzwojeń pierwotnych i wtórnych, a każde uzwojenie może posiadać dodatkowe odczepy napięciowe. Zaciski prądowe mogą być umieszczone po jednej lub po obu stronach transformatora. Po uzgodnieniu transformatory mogą zostać dostarczone w obudowach o wymaganym stopniu ochrony.

Szczegóły...

Transformatory separacyjne

Transformatory separacyjne są kluczowym elementem instalacji elektrycznej, która zasila pomieszczenia medyczne. Znajdują również liczne zastosowania w zasilaczach urządzeń medycznych. W TRAFECO oferujemy typowe transformatory do zasilania pomieszczeń medycznych oraz transformatory specjalne, które spełniają wymagania norm technicznych i są dostosowane do konkretnych projektów. Pomieszczenia medyczne (wymienić można tu sale zabiegowe, operacyjne, wybudzeń czy pomieszczenia intensywnej terapii), zasilane są z instalacji elektrycznej będącej pod specjalnym nadzorem. Zasilanie takich pomieszczeń odbywa się w systemie sieciowym IT poprzez specjalne układy zasilająco-kontrolne gwarantujące bezpieczeństwo elektryczne oraz ciągłość zasilania. Transformator separacyjny typu 2TTMED jest centralnym elementem wydzielonego fragmentu sieci IT w instalacji szpitalnej. Urządzenie oddziela galwanicznie uziemioną instalację całego obiektu od izolowanej sieci (IT) w części pomieszczeń specjalnych. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, ponieważ zwiększa przeciwporażeniowe zabezpieczenie pacjentów i personelu. Transformatory, które stosuje się w pomieszczeniach medycznych, są częścią układu kontrolno-zasilającego. Układ automatyki realizuje kilka podstawowych zadań w zakresie ochrony elementów sieci oraz zapewnienia ciągłość zasilania medycznych pomieszczeń specjalnych. Podstawowym zadaniem układu zasilającego jest samoczynne załączenie rezerwy zasilania podczas zaniku zasilania podstawowego. Rezerwowe źródło energii może stanowić niezależna energetyczna linia zasilająca, urządzenie UPS lub agregat prądotwórczy. Co jest istotne, przełączenie na zasilanie rezerwowe musi nastąpić w bardzo krótkim czasie, który nie spowoduje zakłóceń w opiece nad pacjentami. Dodatkowo układ kontrolno-zasilający pełni także funkcje kontrolne kluczowych elementów sieci. Ciągłej weryfikacji podlega jakość izolacji w izolowanej części sieci (IT), czyli po wtórnej stronie transformatora separacyjnego. Ta czynność realizowana jest przez tzw. wskaźnik rezystancji izolacji. Po obniżeniu wartości rezystancji izolacji poniżej wymaganej przepisami wartości następuje sygnalizacja zaistniałego stanu. Pod kontrolą są także parametry eksploatacyjne transformatora zasilającego. Układ w sposób ciągły kontroluje temperaturę uzwojeń transformatora oraz prąd obciążenia, a jakiekolwiek stany przeciążenia sygnalizowane są obsłudze elektrycznej szpitala.

Idealne rozwiązanie w pomieszczeniach medycznych - transformator separacyjny

Transformator separacyjny, który stosowany jest w medycynie, musi spełniać wysokie wymagania dotyczące niezawodności oraz stabilności parametrów w całym okresie eksploatacji. Tego typu transformatory produkuje się w wykonaniu jednofazowym typ 2TTMED lub trójfazowym typu 3TTMED. Norma techniczna PN-EN 51558-2-15 wskazuje, aby w pomieszczeniach medycznych wykonać instalację sieci IT jako jednofazowych. Definiuje ona także zakres typowych mocy transformatorów w przedziale od 2,5kVA do 10kVA. Co więcej, norma ogranicza wartości napięcia pierwotnego – zasilającego do wartości 1000V. Maksymalną wartość napięcia wtórnego wyznaczono na 250V. Z kolei częstotliwość znamionowa medycznych transformatorów separacyjnych nie powinna przekraczać 500Hz. Kolejne wymagania normy dotyczą zmienności napięcia wtórnego, prądu jałowego oraz napięcia zwarcia. Różnicę między napięciem wtórnym w stanie jałowym a napięciem wtórnym w stanie obciążenia wyraża się w procentach napięcia wtórnego pod obciążeniem i nie powinna ona przekraczać 5%. Z kolei prąd w stanie jałowym transformatorów medycznych nie powinien wynosić więcej niż wartość 3% znamionowego prądu pierwotnego. Maksymalne dopuszczalne napięcie zwarcia to 3% znamionowego napięcia zasilania. Transformatory typu 2TTMED w ograniczonym czasie mogą pracować w przeciążeniu. Dopuszcza się przeciążenie na poziomie 1,5xIn w czasie jednej godziny. Temperaturę uzwojeń transformatora kontroluje przekaźnik, który współpracuje z wbudowanym w uzwojenie transformatora czujnikiem temperatury. Wskazanie bieżącej temperatury uzwojeń jest ciągłe, a stany przeciążenia są sygnalizowane po przekroczeniu temperatury granicznej. Obciążenie transformatora powinno być monitorowane na bieżąco przez amperomierz, rejestrujący również wartości prądu średniego oraz prądu maksymalnego co pozwoli na ocenę czynników powodujących wzrost temperatury uzwojeń transformatora. Istotnymi parametrami eksploatacyjnymi definiowanymi w normie są wartości prądu załączenia transformatora oraz prądu upływu izolacji. Wspomniana wcześniej norma zwraca uwagę na to, aby sama konstrukcja transformatora, bez zastosowania dodatkowych elementów w instalacji, ograniczała wartość prądu załączania do 12-krotnej wartości szczytowej znamionowego prądu pierwotnego. Z uwagi na pracę transformatorów typu 2TTMED w systemie sieciowym IT kluczowe znaczenie ma prąd upływu układu izolacyjnego. Norma ogranicza dopuszczalny prąd upływu między obwodami pierwotnym, wtórnym i rdzeniem do wartości 3,5 mA. Transformatory typu 2TTMED w wykonaniu medycznym są elementami magnetycznymi zbudowanymi w niskonapięciowym układzie izolacyjnym z materiałami izolacyjnymi w klasach temperaturowych E (120OC) lub F (155OC). Układ izolacyjny składa się z izolacji głównej, warstwowej oraz zwojowej. Uzwojenia transformatora nawijane są miedzianymi przewodami współosiowo w jednokomorowym karkasie izolacyjnym. Pozwala to uzyskać wymaganą wartość napięcia zwarcia. Między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym umieszczony jest izolowany oraz uziemiony ekran z blachy miedzianej, który zapewnia ostateczną separację galwaniczną uzwojeń. Odpowiednio wzmocniona izolacja główna transformatora nie tylko gwarantuje separację, ale również ogranicza wartość prądu upływu do wymaganej normą wartości. Rdzenie transformatorów medycznych wykonuje się z niskostratnych blach transformatorowych. Dokładność zaplecenia blach w połączeniu z niskimi startami materiału magnetycznego umożliwia osiągnięcie wymaganego prądu jałowego oraz uzyskanie wysokich sprawności transformatorów.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.