Dławiki kompensacyjne – jednofazowe typu 1RTC

Dławiki kompensacyjne

Przeznaczenie i budowa

Jednofazowe dławiki kompensacyjne typu 1RTC przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach o pojemnościowym charakterze obciążenia. Dławiki te mogą pracować w większych, złożonych, nadążnych urządzeniach kompensacyjnych. Dławiki kompensacyjne mogą zostać umieszczone w obudowach o stopniu ochrony IP23. Zamiar montażu dławików w obudowach o wyższym stopniu ochrony powinien być konsultowany z producentem. Sposób mocowania dławików z uwagi na magnetyczne pole rozproszenia powinien zapewniać izolację elektryczną od konstrukcji montażowej lub przewodzącego podłoża.

Szczegóły... Większość odbiorników energii elektrycznej w przemyśle to odbiorniki o charakterze indukcyjnym. Pobierają one z sieci moc bierną indukcyjną konieczną do wytworzenia pola elektromagnetycznego. Pole to jest warunkiem działania tych maszyn. Niedobór mocy biernej indukcyjnej w zakładowej sieci elektrycznej powoduje, iż pobierana jest ona poprzez przyłącza z systemu elektroenergetycznego. Źródłami mocy biernej indukcyjnej w systemie są linie elektroenergetyczne, baterie kondensatorów w stacjach WN oraz generatory w elektrowniach. Przesył energii biernej indukcyjnej od generatora do odbiorników w zakładzie pociąga za sobą zwiększenie strat mocy i energii czynnej, wzrost spadków napięć w liniach zasilających i transformatorach. Ponadto występuje konieczność instalowania urządzeń o większych mocach i prądach znamionowych oraz ograniczenie zdolności przesyłowej linii elektroenergetycznych. Najlepszym rozwiązaniem jest wytwarzanie mocy biernej indukcyjnej w zakładzie (kompensacja) jak najbliżej jej odbiorników. Moc bierną indukcyjną kompensuje się, instalując najczęściej baterie kondensatorów lub wykorzystując do tego celu kompensatory synchroniczne. W dużych zakładach przemysłowych, w których, oprócz odbiorników o charakterze indukcyjnym (transformatory, silniki), pracują napędy synchroniczne istnieje możliwość częściowej kompensacji mocy biernej poprzez zmianę konfiguracji wewnętrznej sieci elektroenergetycznej zakładu. Wykonując odpowiednie operacje łączeniowe w rozdzielniach, można doprowadzić do naturalnej kompensacji. To rozwiązanie jest jednak bardzo często utrudnione z powodu ograniczeń technicznych lub technologicznych.

Dławiki kompensacyjne

W przypadku nadmiaru mocy biernej pojemnościowej w zakładowej sieci wystąpi efekt oddawania tej mocy poprzez przyłącza do systemu elektroenergetycznego. Jest to podobnie jak pobór mocy biernej indukcyjnej zjawisko niekorzystne, ponieważ zakłady energetyczne naliczają dodatkowe opłaty zarówno za pobraną, jak i oddaną do systemu moc bierną. Ponadto przesył mocy biernej pojemnościowej wywołuje analogiczne konsekwencje jak transport mocy biernej indukcyjnej. Dławiki kompensacyjne przeznaczone są do kompensacji mocy biernej pojemnościowej będącej efektem pracy maszyn synchronicznych oraz rozległych sieci kablowych NN i SN przy ich niedostatecznym obciążeniu. Moc dławików kompensacyjnych niejednokrotnie dobiera się na podstawie pomiarów przeprowadzanych w zakładach. Statyczne baterie kondensatorów w czasie przerw obciążeniowych najczęściej doprowadzają do przekompensowania sieci. Metodą zabezpieczenia sieci elektrycznej przed okresową „nadprodukcją” mocy biernej pojemnościowej jest zastosowanie dławika kompensacyjnego włączanego w chwili niedociążenia sieci elektrycznej. Przy czym moc dławika powinna odpowiadać wartości mocy przekompensowania sieci w czasie przerw produkcyjnych. Dławiki kompensacyjne łączy się w baterie, które w zależności od charakteru zmian mocy biernej w zakładowej sieci elektroenergetycznej wykonywane są w wersji statycznej lub regulowanej. Baterie dławikowe często współpracują z automatycznymi regulatorami cosφ. Umożliwiają dzięki temu znacznie efektywniejszą, nadążną kompensację mocy biernej pojemnościowej, która zapobiega przekompensowaniu sieci. Odpowiedni dobór dławików lub baterii dławikowej umożliwia poprawę współczynnika tgφ, a tym samym znacznie obniża opłaty za moc i energię elektryczną.

Dławiki rdzeniowe

Dławiki rdzeniowe znajdują zastosowanie również w układach kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Najczęściej stosowany jest klasyczny układ wielostopniowej baterii kondensatorów, której stopnie są załączane lub wyłączane w zależności od poboru mocy biernej. W celu ograniczenia prądu w stanach przejściowych podczas załączania członów baterii stosuje się dławiki tłumiące, zainstalowane pomiędzy zabezpieczeniami a stycznikami załączającymi poszczególne człony tej baterii.

Budowa dławików trójfazowych

Trójfazowe dławiki typu produkowane są w wykonaniu lądowym lub morskim. Dławiki te najczęściej są urządzeniami o znacznych mocach. Parametry dławika kompensacyjnego to indukcyjność i prąd znamionowy. Wielkości te uzależnione są jedynie od układu pracy oraz mocy biernej, którą dławik ma wytwarzać. Rdzeń dławika wykonuje się z elektrotechnicznej blachy krzemowej o grubości (0,25 – 0,5)mm. Uzwojenia wykonane przewodem nawojowym najczęściej profilowym, umieszcza się na kolumnach rdzenia. Następnie dławiki poddaje się impregnacji próżniowej, która skutecznie zabezpiecza i zapewnia niezawodność dławików pracujących w trudnych warunkach środowiskowych. Kolejnym etapem jest wyposażenie dławików w zaciski lub końcówki kablowe oraz osprzęt mechaniczny umożliwiający ich transport. Testy na stacji prób elektrycznych, przeprowadzane na podstawie aktualnie obowiązujących norm, stanowią końcowy etap produkcji. Celem prób końcowych jest eliminacja wszelkich ewentualnych wad wyrobu przed dostarczeniem go do klienta.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.