Informacje o Administratorze Danych Osobowych w firmie TRAFECO Sp. J.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma TRAFECO Sp. J. Artur Strug – Mirosław Łukiewski z siedzibą w Boronowie, adres: ul. Dolna 4, 42-283  Boronów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694407, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5751893283, REGON: 368276441, reprezentowaną przez:

Artura Strug – wspólnik,
Mirosław Łukiewski – wspólnik.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych zalecamy kontakt z Administratorem pod numerem telefonu
34 352 48 53 i adresem e-mail: biuro@trafeco.pl

Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu współpracy obu stron , na podstawie dobrowolnej zgody w celach zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, spedytorom, agencjom marketingowym w celu przygotowania i przesłania ofert marketingowych, promocyjnych i handlowych, w tym do spółek powiązanych kapitałowo oraz w współpracujących w zakresie przygotowywania powyżej wskazanych ofert.

Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych, ale mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym. Państwa dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony przez okres przewidziany przez przepisy prawa.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe działania, prosimy o wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres biuro@trafeco.pl.

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z wyrazami szacunku,

TRAFECO Sp. J. Artur Strug – Mirosław Łukiewski