Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

§1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży określają szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży i dostaw towarów oferowanych przez firmę TRAFECO Spółka Jawna Artur Strug – Mirosław Łukiewski z siedzibą w Boronowie, ul. Dolna 4, 42-283 Boronów.
 2. Ogólne warunki sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostaw towarów zawieranych z firmą TRAFECO Spółka Jawna Artur Strug – Mirosław Łukiewski z siedzibą w Boronowie, ul. Dolna 4, 42-283 Boronów, i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej.
 3. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§2. Oferty, zamówienia, umowy

 • OFERTY
  1. Wiążąca dla Sprzedającego i Kupującego jest tylko oferta pisemna.
  2. Informacje zawarte w materiałach reklamowych (w tym katalogach, ulotkach itp.), o ile nie zostały jednoznacznie określone jako wiążące, mają charakter niezobowiązujący.
  3. Dane i informacje zawarte w ogólnych dokumentacjach produktowych, katalogach, rysunkach, opisach na stronie  internetowej i cennikach są wiążące tylko wtedy, jeśli oferta lub umowa wyraźnie się na nie powołuje.
  4. Wszelkie dodatkowe ustalenia ofert wymagają formy pisemnej lub elektronicznej  pod rygorem ich nieważności.
 • ZAMÓWIENIA
  1. Umowy między stronami realizowane są w oparciu o zamówienie złożone przez Kupującego do Sprzedającego wyłącznie  w formie pisemnej lub elektronicznej przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
  2. Umowa sprzedaży zastaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wystawione dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia.
  4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierającego inne dane niż zawarte w zamówieniu, sprzedający uważał będzie za zaakceptowane przez Kupującego, jeżeli ten nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia.
 • CENY
  1. Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami netto (bez podatku VAT). Ceny nie zawierają ceł, kosztów ubezpieczenia, a także wszelkich opłat dodatkowych.
  2. Podane ceny obejmują towar i jego standardowe opakowanie. Dodatkowa opłata może zostać pobrana, jeżeli zastosowano dodatkowe lub niestandardowe opakowanie. Opakowania nie podlegają zwrotowi.
  3. Ceny nie zawierają kosztów transportu. Wartość ta każdorazowo zostanie podana na żądanie kupującego.
  4. W obrocie krajowym cena może być podana w złotych polskich, lub jako równowartość określonej kwoty wyrażonej w walucie obcej.
  5. Sprzedający może udzielić rabatów po uprzednim ustaleniu warunków z Kupującym.
  6. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.

§3. Terminy dostaw i dostawa towaru

 1. Terminy realizacji zamówienia są określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i mają charakter informacyjny.
 2. Termin realizacji zlecenia może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego.
 3. Niezrealizowanie dostawy przez Sprzedającego w przewidzianym terminie nie upoważnia Kupującego do dochodzenia roszczeń o odszkodowania dodatkowe lub zastępcze ani do niewywiązania się z jakichkolwiek innych zobowiązań wobec sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy, produkcji zamówionych produktów przez Kupującego w przypadku  nie wywiązywania się przez Kupującego z jakichkolwiek innych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego.
 5. W przypadku dostawy realizowanej transportem organizowanym przez Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego o dostępności przygotowanego towaru w swoim magazynie a Kupujący do niezwłocznego jego odbioru. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru, Sprzedający może obciążyć go kosztami przechowywania.
 6. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień pomiędzy stronami, dostawa odbywa się według standardów obowiązujących u Sprzedającego.

§4. Przejęcie własności / ryzyka / odpowiedzialność

 1. Sprzedający zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny, chyba że strony osobno w formie pisemnej uzgodnią inaczej.
 2. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania go upoważnionej do odbioru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
 3. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości.
 4. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego.
 5. Sprzedający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niespełnienie swoich zobowiązań wobec Kupującego, jeśli w ich wykonaniu przeszkodził m.in.: pożar, eksplozja, katastrofa w przyrodzie, wojna, niepokoje społeczne, stan wyjątkowy, restrykcje walutowe, embargo, konflikty pracownicze, brak środków transportu, brak surowców, braki lub opóźnienia dostaw od poddostawców oraz inne sytuacje nad którymi Sprzedający nie posiada kontroli.

§5. Gwarancja/reklamacje

 1. Wszystkie produkty Spółki objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancji począwszy od daty wystawienia dokumentu sprzedaży. Dla wybranych produktów istnieje możliwość wydłużenia standardowego okresu gwarancji, co wiąże się z dodatkowymi dopłatami do cen produktów. Uzgodnienie dłuższego od standardowego okresu gwarancji jest możliwe wyłącznie do momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze.
  Podstawą rozparzenia reklamacji jest faktura sprzedaży wystawiona na Kupującego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za braki powstałe w wyniku zaniedbań lub niewłaściwego traktowania towaru u dostawcy lub poddostawcy Kupującego.
  Jeżeli w czasie użytkowania okaże się, że dostarczony produkt lub jego część ma wadę ukrytą, Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację.
  Za rozpatrzenie reklamacji uznaje się: zwrot należności za towar, usunięcie wady lub dostarczenie nowego, sprawnego towaru.
  Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia. W przypadku gdy wymagana jest ponowna produkcja wyrobu lub sprowadzenie nietypowych komponentów, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
  Sprzedający zobowiązuje się naprawić zaistniałe szkody wyłącznie w przypadku gdy Kupujący udokumentuje, że towar był przechowywany, instalowany, używany i konserwowany zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji techniczne urządzeń.

§6. Zastrzeżenia techniczne

 1. Sprzedający rezerwuje sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych towarów handlowych.
 2. Specyfikacje techniczne mogą podlegać zmianom związanym z technologią produkcji.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 3. Miejscem wykonania umów pomiędzy stronami jest siedziba Sprzedawcy.
 4. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w pierwszej kolejności rozstrzygane będą na drodze postępowania polubownego, następnie przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy