Ogólne Warunki Zakupu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze, ogólne warunki sprzedaży, wiążą Sprzedawców w pełnym zakresie, chyba że strony w sposób wyraźny wyłączą stosowanie niektórych ich postanowień na piśmie.
 2. Spółka TRAFECO wymaga aby faktura była dostarczona w wersji papierowej bądź w formie elektronicznej na adres: efaktury@trafeco.pl
 3. Zamówienie wykonane jest z chwilą dostarczenia do TRAFECO Sp. j. towaru zgodnego z zamówieniem wraz ze wszystkimi wymaganymi przez zamawiającego dokumentami.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia TRAFECO Sp. j. o planowanych i/lub dokonanych zmianach w dostarczanym wyrobie. Wszelkie zmiany wprowadzone do wyrobu powinny być w pełni identyfikowalne i uzyskać akceptację przedstawiciela TRAFECO Sp. j.
 5. TRAFECO Sp. j. ma prawo do wstrzymywania płatności dostarczonej faktury w przypadku niewłaściwej jej treści. Termin płatności liczony jest od daty uzupełnienia stosownych braków.
 6. Sprzedawca, wraz z dostawą towaru, zobowiązany jest dostarczyć dokument transportowy (list przewozowy stosowny do rodzaju transportu wraz ze specyfikacją przesyłki).
 7. Na dokumencie transportowym oraz na innych dokumentach związanych z realizacją zamówienia, takich jak: pisma, faktury, certyfikaty jakości i deklaracje zgodności, Sprzedawca zobowiązany jest umieścić numer zamówienia.
 8. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, infrastrukturę oraz kompetencje zdolne zapewnić wymaganą jakość i zgodność z określonymi wymaganiami Spółki.
 9. W przypadku braku odmiennych ustaleń Stron wartość zamówienia obejmuje wartość zamówionego towaru wraz z kompletem dokumentów oraz jego opakowaniem i dostawą do TRAFECO Sp. j.
 10. Trafeco zastrzega sobie prawo dostępu Kupującego oraz jego Klientów do swojej siedziby oraz dostępu do udokumentowanych informacji celem przeprowadzenia auditów III strony, nadzoru prac nad realizowanym projektem, sprawdzenia poprawności wykonywania procesów specjalnych, zatwierdzenia procesów specjalnych realizowanych przez dostawcę.

II. Potwierdzenie Zamówienia

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Sprzedawcę, który pozostaje z TRAFECO Sp. j. w stałych stosunkach gospodarczych, zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia w terminie 3 dni roboczych, brak odpowiedzi na złożone zamówienie oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu ( stałe stosunki gospodarcze oznaczają trwanie realizacji zamówienia TRAFECO Sp. j. bądź powtarzalne kontakty handlowe przynajmniej 3 krotne w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie zamówienia).
 2. Sprzedawca nie pozostający z TRAFECO Sp. j. w stałych stosunkach gospodarczych zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia w formie pisemnej (Potwierdzenie Zamówienia), w terminie 5 dni roboczych, o ile nie zostało to uzgodnione pomiędzy Stronami inaczej. Po upływie powyższego terminu Zamówienie przestaje wiązać TRAFECO Sp. j.
 3. W przypadku, gdy Potwierdzenie Zamówienia w jakimkolwiek zakresie zawierać będzie warunki niezgodne z warunkami Zamówienia, TRAFECO Sp. j. ma prawo, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, oświadczyć czy akceptuje wykonanie zamówienia na warunkach zmienionych przez Sprzedawcę. Oświadczenie TRAFECO Sp. j. przesłane może być Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość.
 4. W przypadku rozbieżności danych między zamówieniem złożonym przez TRAFECO Sp. j. a fakturą Sprzedawcy za uzgodnione uznawane są dane z zamówienia.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić TRAFECO Sp. j. o gotowości Towaru do wysyłki za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy towaru.

III. Terminy dostaw i dostawa towaru

 1. Zapłata za zamówiony Towar dokonywana jest na podstawie przesłanej/dostarczonej faktury.
 2. Faktura bądź e-Faktura powinny zostać dostarczone do Spółki TRAFECO najpóźniej w dniu dostawy towaru.
 3. Dostawy towaru przyjmowane są w siedzibie TRAFECO Sp. j. w godzinach otwarcia magazynu, tj. 7.00-15.00.
 4. TRAFECO Sp. j. dopuszcza możliwość przyjęcia dostawy poza godzinami otwarcia magazynów pod warunkiem, że zostanie to wcześniej uzgodnione pomiędzy TRAFECO Sp. j. i Sprzedawcą.
 5. Kontrola ilościowa dostarczonego Towaru oraz jego stanu po transporcie odbywa się niezwłocznie po jego dostarczeniu do magazynu TRAFECO Sp. j., poprzez porównanie zgodności dostawy
  z dokumentami transportowymi i zamówieniem oraz poprzez oględziny zewnętrznego stanu towaru.
  W przypadku gdy ilość towaru nie będzie zgodna z dokumentami transportowymi i zamówieniem lub gdy dostarczony towar będzie uszkodzony, Spółka TRAFECO zaznaczy powyższą niezgodność w dokumentach transportowych. W przypadku gdy dostawa nie będzie zgodna pod względem ilościowym lub jakościowym z warunkami Zamówienia, TRAFECO Sp. j. poinformuje o tym Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia niezgodności przez TRAFECO Sp. j. dostarczyć na własny koszt brakujące części dostawy lub wymienić wadliwy towar na nowy wolny od wad.

 IV. Gwarancja/reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową, za skutki i następstwa wad towaru, ujawnione lub powstałe w okresie gwarancji lub rękojmi z powodu niewłaściwej Jakości dostarczonego towaru.
 2. W przypadku gdy w okresie gwarancji lub rękojmi wystąpi wada towaru, TRAFECO Sp. j. poinformuje Sprzedawcę o tym fakcie w formie pisemnej (za pomocą poczty elektronicznej, faks).
 3. Sprzedawca zobowiązany jest usunąć powstałą wadę towaru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od TRAFECO Sp. j. powiadomienia o jej wystąpieniu. W okresie gwarancji lub rękojmi Sprzedawca może nie uznać złożonego w powyższy sposób roszczenia TRAFECO Sp. j. wyłącznie w przypadku, gdy udowodni, że wada towaru powstała z winy TRAFECO Sp. j. na skutek niewłaściwej eksploatacji towaru, niezgodnej z przekazanymi przez Sprzedawcę instrukcjami i dokumentami. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi dostarczony towar zostanie trzykrotnie dotknięty wadą, której przyczyna leży po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na wolny od wad na własny koszt. Zobowiązania gwarancyjne Sprzedawcy realizowane będą w miejscu wskazanym przez TRAFECO Sp. j. Dostawca zobowiązany jest sporządzić raport dotyczący powstałej wady towaru ze wskazaniem przyczyny jej wystąpienia oraz sposobu usunięcia najpóźniej w terminie 2 tygodni od otrzymania informacji o jej wykryciu.
 4. Gwarancja lub rękojmia ulegają wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady towaru do jej usunięcia.
 5. W przypadku wymiany wadliwego towaru na nowy, okres gwarancji lub rękojmi liczony jest od początku.
 6. W przypadku gdy Sprzedawca nie usunie wady zgłoszonej w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie,  TRAFECO Sp. j. ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Sprzedawcy, bez utraty uprawień wynikających z gwarancji lub rękojmi.
 7. Odpowiedzialnością za szkody wynikające z każdego opóźnienia, uszkodzenia bądź utraty towaru spowodowanego niewłaściwym opakowaniem, oznakowaniem lub identyfikacją wysyłki obciążony zostaje Sprzedawca.
 8. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę, w tym przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub w usuwaniu wady towaru, TRAFECO Sp. j. ma prawo obciążyć Sprzedawcę karą w wysokości 5% wartości zamówienia za każde naruszenie, a w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub w usuwaniu wady towaru w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązku wykonania zobowiązania. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru wynoszącego ponad 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia w części dostawy nie zrealizowanej w terminie.
 9. W przypadku opóźnienia TRAFECO Sp. j. w zapłacie ceny Sprzedawca uprawniony jest do dochodzenia od TRAFECO Sp. j. odsetek ustawowych.
 10. W przypadku gdy kary nie pokryją poniesionej szkody, TRAFECO Sp. j. może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. TRAFECO Sp. j. uprawniona jest do kontrolowania procesu realizacji swoich zamówień u Sprzedawcy również w obecności odbiorców produktów TRAFECO Sp. j.

V.  Poufność

 1. Udostępnianie przez Sprzedawcę informacji związanych z zmówieniem osobom trzecim wymaga pisemnej zgody TRAFECO Sp. j.
 2. Przeniesienie praw i obowiązków Sprzedawcy wynikających z realizacji zamówienia wymaga pisemnej zgody TRAFECO Sp. j.

VI. Sprawy sporne

 1. Wszelkie spory związane z zamówieniem rozstrzyga sąd właściwy dla TRAFECO Sp. j.