Wykonanie klimatyczne i środowiskowe

Wykonanie klimatyczne i środowiskowe wg PN-EN 60076-11

Norma PN-EN 60076-11 definiuje warunki klimatyczne i środowiskowe magazynowanie, transportu i pracy dla transformatorów i dławików. Norma definiuje dwie klasy klimatyczne:


Klasa C1 – Transformator może pracować w temperaturze nie niższej niż -5OC, ale można go transportować i magazynować w temperaturze nie niższej niż -25OC.
Klasa C2 – Transformator może pracować oraz można go transportować i magazynować w temperaturze nie niższej niż -25OC.

Warunki środowiskowe dla transformatorów suchych ustala się w zależności od wilgotności, występującej kondensacji, zanieczyszczeń i temperatury otoczenia:


Klasa E0 – Na transformatorze nie pojawia się kondensacja, a zanieczyszczenia są pomijalne.
Klasa E1 – Na transformatorze może pojawiać się sporadycznie kondensacja,(np. gdy wyłączone jest zasilanie transformatora). Możliwe jest ograniczone zanieczyszczenia.
Klasa E2 – Na transformatorze występuje częsta kondensacja lub/i duże zanieczyszczenie.

Wykonanie klimatyczne wg PN-EN 60721-3-5

Norma PN-EN 60721-3-5 klasyfikuje warunki środowiskowe, w których przechowywane, transportowane i eksploatowane są transformatory i dławiki między innymi w zastosowaniach kolejowych. Poniżej podano skrócone informacje o systemie klasyfikacji zdefiniowanym w tej normie. System identyfikacji oznaczenia klasy warunków środowiskowych jest rozbudowany i składa się następujących oznaczeń:

 

Pierwsza cyfra określająca miejsce stosowania:


1             warunki w miejscu składowania
2             warunki w czasie transportu
3             warunki w miejscach chronionych przed wpływem warunków atmosferycznych
4             warunki w miejscach niechronionych przed wpływem warunków atmosferycznych
5             warunki w pojazdach naziemnych
6             warunki w środowisku okrętowym
7             warunki w czasie przenośnego i niestacjonarnego użytkowania wyrobów

Litera określająca rodzaj uwzględnianych warunków środowiskowych:


K             czynnik o charakterze klimatycznym ( temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itd.)
B             czynniki o charakterze biologicznym (np. atak zwierząt, termitów itp.)
C             czynniki aktywne chemicznie (różne czynniki chemiczne)
S              substancje oddziaływujące mechanicznie (piasek, kurz itp.)
M            czynniki o charakterze mechanicznym (drgania, wstrząsy, wibracje)
Z             czynniki o charakterze specjalnym

Cyfra występująca po literze przyjmuje wartości od 1 do 7, określa intensywność, z jaką występuje dany czynnik. Wyższa cyfra oznacza większą intensywność.

Dodatkowo na końcu oznaczenia mogą występować litery H(high) lub L(low) określające częstość występowania danych warunków, np. temperatura jest najczęściej niska a nigdy wysoka.

Przykładowe pełne oznaczenie wg PN-EN 60721 uwzględniające występowanie wszystkich warunków środowiskowych w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych może mieć następującą postać: 3K3/3B1/3C2/3S1/3M4/3Z1

Najczęściej występujące klasy warunków środowiskowych wg EN 60721:

Parametry środowiska JM  

Klasa

3K3

 

Klasa

3K4

 

Klasa

3K7

 

Klasa

3K7L

Najniższa temperatura powietrza °C +5 +5 -40 -40
Najwyższa temperatura powietrza °C +40 +40 +70 +70
Najniższa wilgotność względna % 5 5 10 10
Najwyższa wilgotność względna % 95 95 100 100
Najniższa wilgotność bezwzględna g/m3 1 1 0,1 0,1
Najwyższa wilgotność bezwzględna g/m3 29 29 35 35
Wskaźnik zmiany temperatury °C/min 0,5 0,5 1 1
Najniższe ciśnienie powietrza kPa 70 70 70 70
Najwyższe ciśnienie powietrza kPa 106 106 106 106
Promieniowanie słoneczne W/m2 700 700 1120 1120
Promieniowanie cieplne brak 6) 6) 6) 6)
Ruchu otaczającego powietrza m/s 1,0 5) 1,0 5) 1,0 5) 1,0 5)
Kondensacja brak nie tak tak tak
Opady atmosferyczne w czasie wiatru (deszcz, śnieg, grad) brak nie nie tak tak
Woda ze źródeł innych niż deszcz brak nie nie 6) 6)
Tworzenie się lodu brak nie nie tak tak
5) – jeśli ma to zastosowanie, to odpowiednia wartość może być podana zgodnie z tabelą 2  wg EN 60721-3-3

6) – istniejące warunki lokalizacji mogą być określone według tabeli 2 wg EN 60721-3-3