Rodzaje pracy transformatorów

Do opisu cyklu pracy maszyn elektrycznych i transformatorów używa się kilku znormalizowanych i opisanych matematycznie rodzajów pracy. Norma PN-EN 60034-1 opisuje kilka rodzajów pracy maszyn elektrycznych wirujących i urządzeń współpracujących, które różnią się przebiegiem obciążenia maszyn. Rodzaje pracy oznacza się skrótami literowymi od S1 do S8. Poniżej charakterystyka trzech najczęściej spotykanych rodzajów pracy:

Praca ciągła S1


Rodzaj pracy z obciążeniem o stałej wartości w nieograniczonym okresie czasu lub co najmniej do osiągnięcia ustalonego przyrostu temperatury urządzenia.

 

Praca dorywcza S2


Rodzaj pracy w określonym czasie, rozpoczynana od stanu zimnego urządzenia, przy czym przerwy między okresami pracy są wystarczająco długie do schłodzenia urządzenia do temperatury bliskiej temperaturze otoczenia. Pracę dorywczą opisuje się symbolem S2 oraz czasem pracy tp w minutach (np. S2-15min).

 

Praca przerywana S3


Rodzaj pracy wykonywanej kolejno w określonych, jednakowych cyklach czasowych następujących po sobie, gdzie okresy pracy są oddzielone jednakowymi okresami przerw. Oznaczenie pracy przerywanej to np. S3-20%, gdzie wartość liczbowa oznacza procentowy stosunek czasu pracy tp do czasu trwania okresu t0, czyli czasu pracy i następującej po nim przerwy.